***برقراری پروازهای نجف از فرودگاه پیام کرج روزهای شنبه هر هفته***سایر اعلانات